Regulamin wyjazdu

Regulamin Uczestnictwa w Obozie Adaptacyjnym w dniach 01.09.2022-06.09.2022 , zwanego dalej „Adapciakiem” zawierający zasady bezpieczeństwa („Regulamin”)

 1.  Organizatorem obozu adaptacyjnego „Adapciak” jest Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej (dalej również jako: Organizator). Uczestnikiem „Adapciaka” może zostać każda osoba, która została przyjęta na studia na Politechnice Gdańskiej i najpóźniej w dniu rozpoczęcia „Adapciaka” ukończy 18 lat. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz rejestracji, formularz płatności oraz oświadczenie obozowe). 
 3. Uczestnikiem „Adapciaka” nie może być osoba, która brała udział w poprzednich edycjach obozu, chyba że wyrazi na to zgodę główny Organizator, tj.: Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. 
 4. Uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania poleceń Organizatorów oraz Kadry. 
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Obiekcie zapewniającym zakwaterowanie. 
 6. Uczestnik oświadcza, iż po jego stronie nie zachodzą żadne przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w Obozie. 
 7. Uczestnik powinien poinformować Organizatorów o ewentualnych chorobach przewlekłych, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz zażywanych lekach. 
 8. Uczestnicy obozu zobowiązani są do posiadania i okazywania w razie potrzeby identyfikatora Uczestnika „Adapciaka”, który zostanie im wydany pierwszego dnia Obozu. 
 9. Uczestnicy mają obowiązek stawić się na apelach. 
 10. Wskazanym dla Uczestników jest branie udziału w zajęciach programowych. 
 11. Organizator zapewnia pełne wyżywienie Uczestnikowi Obozu, tj. śniadanie, obiad oraz kolację (przy czym pierwszym posiłkiem będzie obiad dnia 02.09.2022r. a ostatnim śniadanie dnia 06.09.2022r.). W przypadku nie stawienia się na posiłek porcja przeznaczona dla Uczestnika przepada i nie może być wykorzystana w późniejszym terminie. 
 12. Uczestnicy „Adapciaka” zobowiązani są do utrzymywania czystości w środkach transportu oraz miejscu zakwaterowania. 
 13. W przypadku wystąpienia wypadku lub zagrożenia, Uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym Organizatorów, bądź członków Kadry. 
 14. Podczas trwania „Adapciaka”, obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, dystrybucji i zażywania substancji odurzających i psychotropowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.). Osoba naruszająca ten zakaz zostanie natychmiast usunięta z listy Uczestników i zobowiązana do opuszczenia obozu. Jednocześnie o zaistniałym fakcie zostają poinformowane organy ścigania oraz władze uczelni. 
 15. Uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników i zobowiązany do opuszczenia Obozu również w sytuacji:
  • naruszenie niniejszego Regulaminu;
  • wystąpienia zachowań naruszających zasady współżycia społecznego lub obowiązujące przepisy prawa; 
  • wystąpienia zachowania stwarzającego zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika lub innych osób uczestniczących w „Adapciaku”.

Transport Uczestników

 1. Uczestnicy mają możliwość dojazdu na miejsce Wydarzenia autokarem w formie transportu zorganizowanego lub transportem własnym.
 2. W przypadku zdecydowania się na dojazd autokarem, zbiórka przed wyjazdem odbędzie się o godz. 10:00 przed Politechniką Gdańską (szczegóły zostaną udostępnione przez Organizatora przed datą wyjazdu).
 3. W przypadku zadeklarowania dojazdu transportem własnym późniejsza zmiana nie będzie możliwa.
 4. W przypadku, gdyby z winy Uczestnika (Uczestników) czas transportu zapewnionego przez Organizatorów uległ wydłużeniu, bądź autokar został zablokowany (wstrzymany), Uczestnik (Uczestnicy) zobowiązany jest ponieść związany z tym koszt.
 5. Uczestnicy, którzy zadeklarowali dojazd na miejsce Wydarzenia transportem własnym powinni dojechać na wyznaczone miejsce do godz. 13:00. W przypadku, gdyby dojazd na wskazaną godzinę okazałby się niemożliwy, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatorów

Odpowiedzialność za szkodę

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie Uczestników w trakcie trwania Obozu oraz za zachowanie osób trzecich względem Uczestników Obozu.
 2. Uczestnicy, jako osoby pełnoletnie, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za swoje zachowanie i wszelkie wyrządzone szkody na osobie lub mieniu.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody powstałe w trakcie trwania Obozu. Jeżeli ustalenie tożsamości osób, które wyrządziły szkodę nie będzie możliwe, to kosztami strat z tytułu wyrządzonej w danym pokoju/domku szkody zostaną obciążone osoby tam zakwaterowane. Jeżeli wskazanie osób zakwaterowanych w konkretnym pokoju/domku odpowiedzialnych za szkodę nie będzie możliwe, odpowiedzialność ponoszą wszyscy uczestnicy Obozu.
 4. Osoby zakwaterowane w Obiekcie, zobowiązują się do zdania swojego pokoju/domku w stanie niepogorszonym ostatniego dnia „Adapciaka”.
 5. W przypadku kradzieży mienia Uczestników „Adapciaka” na terenie Obiektu, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej. 

Opłata za udział w „Adapciaku”

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty na wskazane konto bankowe kwoty 499 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) lub, jeżeli Uczestnik chce wziąć udział w dodatkowym „Dniu na PG”, kwoty 599 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) do dnia 12.08.2022 r.
 2. Brak wpłaty, o której mowa w pkt. 1 powyżej w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją Uczestnika z udziału w „Adapciaku”.
 3. Organizator oświadcza, że kwoty wpłacone na jego konto przez Uczestników, zgodnie z pkt. 1 powyżej, zostaną w całości spożytkowane na realizację „Adapciaka”.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w „Adapciaku”

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika w okresie krótszym niż 10 dni przed datą planowanego wyjazdu opłata za uczestnictwo w „Adapciaku” nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni, ale dłuższym niż 10 dni przed datą planowanego wyjazdy Organizator gwarantuje zwrot 50% opłaty za „Adapciaka”.
 2. Uczestnik zgłaszający swoją rezygnację powinien powiadomić o tym Organizatora, wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej swoją rezygnację w postaci skanu pisma z własnoręcznym podpisem na adres: adapciak@sspg.pl.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Obozie spowodowanej zdarzeniami losowymi, o zwrocie opłaty za Obóz decyduje Organizator, po udokumentowaniu przyczyny rezygnacji przez osobę ubiegającą się o zwrot.

Postanowienia końcowe

 1. Uczelnia zapewnia ubezpieczenie NNW wszystkim uczestnikom obozu.
 2. Uczestnik skreślony z listy uczestników „Adapciaka” z uwagi na naruszenie Regulaminu ponosi koszty powrotu we własnym zakresie. Opłata za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi. Jednocześnie Organizator poinformuje o zaistniałej sytuacji władze Uczelni.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Obóz, bądź́ jej części w przypadku niepełnego udziału w Obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (w tym niezrealizowanie „Adapciaka”), które wynikły z siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności, które jest poza kontrolą
  Organizatora, któremu Organizator nie mógł się przeciwstawić, działając z należytą starannością, tj. w szczególności: atak terrorystyczny, wojna, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa, żałoba narodowa, wypadek drogowy, pożar, powódź.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, a także Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w sytuacji modyfikacji wytycznych GIS, MZ, MEN lub w przypadku innych zmian w przepisach prawa.
 6. W przypadku niestawienia się w części lub pełnym okresie „Adapciaka”, opłata za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa wyjścia Uczestnika poza teren Obozu nie przewidziane w programie „Adapciaka”, w szczególności za samowolne oddalenie się̨ z miejsca odbywania „Adapciaka”.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników za ewentualne uszczerbki na zdrowiu będące wynikiem niezachowania należytej ostrożności przez Uczestnika.
 9. Wszelkie kwestie budzące wątpliwości, nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania „Adapciaka” do 5 dni przed jego rozpoczęciem. Organizator ma obowiązek zwrócić wpłatę oraz przekazać przyczynę odwołania na stronie internetowej www.adapciak.sspg.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztów dojazdu do Gdańska lub do miejsca Obozu w przypadku odwołania obozu.
 11. Osoby, które w trakcie „Adapciaka” zostaną zakwaterowane w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej (Akademikach) zobowiązane są zapoznać się i przestrzegać postanowień Regulaminu Domów Studenckich Politechniki Gdańskiej.
 12. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami, powstałe w skutek zawarcia stosunku prawnego na podstawie niniejszego dokumentu, będą rozstrzygane w trybie polubownym. Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do
  zakończenia wszelkich sporów za pomocą ugody, uwzględniając jednak cel tej Umowy z równym poszanowaniem interesów. Jeżeli zakończenie sporu na tych zasadach okaże się niemożliwe, będzie on rozstrzygnięty przez właściwy sąd,
  z siedzibą właściwą dla siedziby Organizatora.
 13. Dokonanie zapisu na Wydarzenie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszej klauzuli jest poinformowanie Pani/Pana,  w jakich sytuacjach przetwarzamy Pani/Pana dane, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 (kod pocztowy 80-233).

Z administratorem można kontaktować się:
– listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
– przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy lub będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia Obozu Adaptacyjnego w dniach 1 – 9 września 2022 r. (dalej również jako: Wydarzenie) oraz, w przypadku wyrażenia na to zgody, przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. a RODO);
 • prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę;
 • marketingu produktów i usług Administratora w kanałach elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres email, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub paszportu;
 • rozmiar odzieży (do celów zamówienia bluzy/koszulki/kamizelki w odpowiednim rozmiarze, podanie danych ma charakter dobrowolny i nie stanowi warunku uczestnictwa w Wydarzeniu),
 • preferencje żywieniowe (w celu dostosowania wyżywienia podczas Wydarzenia do Pana/Pani indywidualnych potrzeb, podanie danych ma charakter wyraźnej zgody, jest dobrowolne i nie stanowi warunku uczestnictwa w Wydarzeniu),
 • choroby (w celach zabezpieczenia istotnych interesów Pana/Pani w przypadku wypadku stanowiącego zagrożenie życia lub zdrowia, podanie danych ma charakter wyraźnej zgody, jest dobrowolne i nie stanowi warunku uczestnictwa w Wydarzeniu),
  • Dane dotyczące preferencji żywieniowych przetwarzane będą na podstawie wyraźnej zgody w świetle art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podanie danych osobowych dotyczących preferencji żywieniowych jest dobrowolne i ma na celu dostosowanie wyżywienia podczas Wydarzenia do indywidualnych potrzeb Członków Kadry. W razie nie podania danych osobowych dotyczących preferencji żywieniowych nie będzie
  • Dane dotyczące stanu zdrowia i przechodzonych chorób przetwarzane będą na podstawie wyraźnej zgody w świetle art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia i przechodzonych chorób jest dobrowolne I nie stanowi warunku udziału w Wydarzeniu, jednakże stanowi zabezpieczenie istotnych interesów Członków Kadry w przypadku wypadku stanowiącego zagrożenie życia lub zdrowia. Podanie niniejszych danych będzie stanowić znaczące ułatwienie w przypadku kontaktu pomiędzy Organizatorem Wydarzenia a służbami medycznymi. Dane te zostaną usunięte przez Organizatora w terminie tygodnia od dnia zakończenia Wydarzenia. .

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z realizacją dla nas usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych wcześniej z nami umów.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane nie dłużej jednak niż:
– wynika to z przepisów prawa,
– lub terminów wynikających z zawartej z Państwem umowy (jeżeli taka została zawarta),
– lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (gdy podstawa przetwarzania została oparta o nasz prawnie uzasadniony interes),
– lub do momentu cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie było oparte na zgodzie),
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do cofnięcia zgody, w sytuacji gdy przetwarzania było oparte na zgodzie;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Skutki niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa w Wydarzeniu, za wyjątkiem danych, co do których wyraźnie zostało wskazane, że ich podanie ma charakter dobrowolny i nie stanowi warunku uczestnictwa w Wydarzeniu.

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, lub osoby działającej w Państwa imieniu.